Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 100%,
- pozyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego - 100%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 100%,
- projekty wykonawcze:
     - branża drogowa - 40%,
    - obiekty inżynierskie - 40%,
    - kanalizacja deszczowa - 40%,
    - oświetlenie drogowe - 40%,
    - kolizje sanitarne - 40%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 40%,
    - kolizje teletechniczne - 40%,
    - OUD - 60%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 75%,
    - system zarządzania ruchem - 40%.