Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 85%,
- prace nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi - 95%,
- prace nad uzupełniającą dokumentacja hydrologiczną - 95%,
- przygotowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją z badań podłoża gruntowego - 95%,
- przygotowanie uzupełniających geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - 80%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 90%,
- zatwierdzenie przez IK wstępnego projektu budowlanego - 98%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 90%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 85%,
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do korzystania z nieruchomości położonych poza projektowanym pasem drogowym -40%,
- przygotowanie projektu budowlanego - branża drogowa - 95%,
- przygotowanie projektu budowlanego - obiekty inżynierskie - 95%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 90%,
- przygotowanie projektu budowlanego - oświetlenia drogowego - 80%,
- opracowanie kolizji sanitarnych (wod-kan. i gaz.) - 90%,
- opracowanie kolizji elektroenergetycznych - 80%,
_ opracowanie kolizji teletechnicznych - 85%,
- przygotowanie projektu budowlanego - inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu - 95%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 90%,
- przygotowanie projektu rozbiórek - 60%,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia i ustalenia pozostałych granic pasa drogowego - 70%.