Prace wykonane związane były z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

 
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 80%,
- prace nad uzupełniającym projektem robót geologicznych - 100%,
- prace nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi - 90%,
- prace nad uzupełniającą dokumentacja hydrologiczną - 50%,
- przygotowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją z badań podłoża gruntowego - 20%,
- przygotowanie uzupełniających geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - 35%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 90%,
- przygotowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 100%,
- przygotowanie operatu wodno-prawnego na szczegółowe korzystanie z wód - 100%,
- zatwierdzenie przez IK wstępnego projektu budowlanego - 98%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 80%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 55%,
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do korzystania z nieruchomości położonych poza projektowanym pasem drogowym -30%,
- przygotowanie projektu budowlanego - branża drogowa - 90%,
- przygotowanie projektu budowlanego - obiekty inżynierskie - 90%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 85%,
- przygotowanie projektu budowlanego - oświetlenia drogowego - 80%,
- opracowanie kolizji sanitarnych (wod-kan. i gaz.) - 70%,
- opracowanie kolizji elektroenergetycznych - 70%,
_ opracowanie kolizji teletechnicznych - 80%,
- przygotowanie projektu budowlanego - wod-kan i gaz - 70%,
- przygotowanie projektu budowlanego - sieć elektroenergetyczna - 70%,
- ustalenie występujących kolizji teletechnicznych - 80%,
- przygotowanie projektu budowlanego - inwenteryzacja zieleni i plan wyrębu - 90%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 65%,
- przygotowanie projektu rozbiórek - 40%,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia i ustalenia pozostałych granic pasa drogowego - 70%.