Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 99%,
- pozyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego - 60%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 99%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 99%,
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do korzystania z nieruchomości położonych poza projektowanym pasem drogowym -95%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 98%,
- przygotowanie projektu budowlanego - oświetlenia drogowego - 98%,
- opracowanie kolizji sanitarnych (wod-kan. i gaz.) - 98%,
- opracowanie kolizji elektroenergetycznych - 98%,
_ opracowanie kolizji teletechnicznych - 98%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 95%.