Wykonawca przygotowywał Dokumenty Wykonawcy niezbędne do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 99%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 100%,
- pozyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego - 60%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 99%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 99%,
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do korzystania z nieruchomości położonych poza projektowanym pasem drogowym -95%,
- przygotowanie projektu budowlanego - obiekty inżynierskie - 100%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 98%,
- przygotowanie projektu budowlanego - oświetlenia drogowego - 98%,
- opracowanie kolizji sanitarnych (wod-kan. i gaz.) - 98%,
- opracowanie kolizji elektroenergetycznych - 98%,
_ opracowanie kolizji teletechnicznych - 98%,
- przygotowanie projektu budowlanego - inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu - 100%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 95%,
- przygotowanie projektu rozbiórek - 100%,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia i ustalenia pozostałych granic pasa drogowego - 100%.