Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 99%,
- pozyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego - 80%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 100%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 100%,
- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do korzystania z nieruchomości położonych poza projektowanym
   pasem drogowym -100%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 100%,
- opracowanie kolizji sanitarnych (wod-kan. i gaz.) - 100%,
- opracowanie kolizji elektroenergetycznych - 100%,
_ opracowanie kolizji teletechnicznych - 100%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 97%,
- projekty wykonawcze:
     - branża drogowa - 30%,
    - obiekty inżynierskie - 30%,
    - kanalizacja deszczowa - 30%,
    - oświetlenie drogowe - 30%,
    - kolizje sanitarne - 30%,
    - kolizje elektroenergetyczne - 30%,
    - kolizje teletechniczne - 30%,
    - OUD - 50%,
    - projekty docelowej organizacji ruchu - 70%,
    - system zarządzania ruchem - 40%.