Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- przygotowania wstepnego projektu budowlanego układu drogowego - 58%,
- operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - 40%,
- przygotowania materiałów do wniosku o dodatkową deczję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem - 35%,
- opracowywanie map sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych - 99%.