Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:

- przygotowywania dokumentacji projektowej stacji pogodowych z systemem wizyjnym - 70%,

- przygotowania projektu konstrukcji nawierzchni - 95%,

- przygotowania raportu w ramach ponownej oceny oddziaływannia na środowisko - 41%,

 - opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowa do celów projektowych - 65%.