Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - bez aktualizacji przebiegu granic ewidencyjnych. Wypisy z gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją - 100%,
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 70%,
- zatwierdzenie PRG wraz ze zgłoszeniem robót do Marszałka Województwa - 100%,
- prace nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi - 60%,
- prace nad uzupełniającą dokumentacja hydrologiczną - 40%,
- przygotowanie uzupełniających geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - 25%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 75%,
- przygotowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 95%,
- przygotowanie operatu wodno-prawnego na szczegółowe korzystanie z wód - 95%,
- przeprowadzenie inwentaryzacji oraz przygotowanie planu wyrębu - 100%,
- opracowanie wstepnego projektu budowlanego (uzgodnienie linii rozgraniczających) - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - projekt stałej organizacji ruchu - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - projekt konstrukcji nawierzchni - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego -system odwodnienia trasy głównej
   dróg poprzecznych - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - obiekty inżynierskie - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego -oświetlenie - 100%,
-przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - kolizje sanitarne - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - elektroniczne - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - kolizje techniczne - 100%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - koncepcja systemu zarzadzania ruchem - 100%,
- przygotowanie dokumentacji projektowej stacji pogodowych z systemem wizyjnym - 100%,
- przygotowanie dokumentacji projektowej wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń MLC - 100%,
- zatwirdzenie przez IK wstępnego projektu budowlanego - 98%,
- wystąpienie o warunki:
          - zarządcy dróg poprzecznych - 100%,
          - administrator kolei - 100%,
          - administratorzy cieków, rzek - 100%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 80%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 45%,
- przygotowanie projektu budowlanego - branża drogowa - 90%,
- przygotowanie projektu budowlanego - obiekty inżynieryjskie - 85%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 65%,
- przygotowanie projektu budowlanego - wod-kan i gaz - 60%,
- przygotowanie projektu budowlanego - sieć elektroenergetyczna - 50%,
- ustalenie wystepujących kolizji teletechnicznych - 65%,
- przygotowanie projektu budowlanego - inwerteryzacja zieleni i plan wyrębu - 90%,
- opracowanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi - 100%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 65%,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia i ustalenia pozostałych granic pasa drogowego - 70%.