Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- pozyskania warunków na przebudowę sieci uzbrojenia terenu - 90%,
- projektu stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 80%,
- wykonania urządzeń wodnych - 60%,
- raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 37%,
- przygotowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych - 65%.