Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - 86%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 47%,
- przygotowanie operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - 70%,
- przygotowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - 70%.