Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- pozyskanie warunków na przeudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - 90%,
- wstepny projekt budowlany układu drogowego - 55%,
- operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych - 30%,
- raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 30%,
- mapa sytuacyjno-wysokościwa do celów projektowych - 99%.