Wykonawca robót realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 54%,
- prace nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi - 50%,
- prace nad uzupełniającą dokumentacja hydrologiczną - 30%,
- przygotowanie uzupełniających geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - 22%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 69%,
- przygotowanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 90%,
- przygotowanie operatu wodno-prawnego na szczegółowe korzystanie z wód - 90%,
- przeprowadzenie inwentaryzacji oraz przygotowanie planu wyrębu - 100%,
- opracowanie wstępnego projektu drogowego (uzgodnienie linii rozgraniczających) - 86%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - projekt stałej organizacji ruchu - 97%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - projekt konstrukcji nawierzchni - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego -system odwodnienia trasy głównej
   dróg poprzecznych - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - obiekty inżynierskie - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego -oświetlenie - 97%,
-przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - kolizje sanitarne - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - elektroniczne - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - kolizje techniczne - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - koncepcja systemu zarzadzania ruchem - 98%,
- przygotowanie dokumentacji projektowej stacji pogodowych z systemem wizyjnym - 98%,
- przygotowanie dokumentacji projektowej wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń MLC - 98%,
- zatwierdzenie przez IK wstępnego projektu budowlanego - 98%,
- wystąpienie o warunki:
          - zarządcy dróg poprzecznych - 100%,
          - administrator kolei - 100%,
          - administratorzy cieków, rzek - 100%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 70%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 35%,
- przygotowanie projektu budowlanego - branża drogowa - 55%,
- przygotowanie projektu budowlanego - obiekty inżynieryjskie - 80%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 50%,
- przygotowanie projektu budowlanego - wod-kan i gaz - 55%,
- przygotowanie projektu budowlanego - sieć elektroenergetyczna - 40%,
- przygotowanie projektu budowlanego - inwerteryzacja zieleni i plan wyrębu - 85%,
- opracowanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi - 50%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 60%,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia i ustalenia pozostałych granic pasa drogowego - 50%.