Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.
 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- przygotowywanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na srodowisko - 37%,
- ustalenie linii rozgraniczających - 65%,
- przygotowywanie dokumentacji projektowej stacji pogodowych z systemem wizyjnym - 10%,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych - 99%,
- projekt konstrukcji nawierzchni - 80%,
- projekt systemu odwodnia trasy głównej i dróg poprzecznych - 65%.