Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- przygotowanie projektu budowlanego układu drogowego - 95%,
- uzgodnienie linii rozgraniczających - 90%,
- przygotowanie projektu organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 85%,
- opracowywanie projektu konstrukcji nawierzchni - 95%,
- przygotowywanie projektu systemu odwodniania trasy głównej i dróg poprzecznych - 85%.