Wykonawca Robót Budowlanych realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.
 
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, pomiar i wykonanie mapy - aktualizacja przebiegu granic ewidencyjnych - 50%,
- prace nad uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi - 50%,
- prace nad uzupełniającą dokumentacja hydrologiczną - 30%,
- opracowanie raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 55%,
- przygotowanie operatu wodno-prawnego - 85%,
- opracowanie wstępnego projektu drogowego (uzgodnienie linii rozgraniczających) - 88%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - projekt stałej organizacji ruchu - 94%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - projekt konstrukcji nawierzchni - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego -system odwodnienia trasy głównej
   dróg poprzecznych - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - obiekty inżynierskie - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego -oświetlenie - 96%,
-przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - kolizje sanitarne - 97%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - elektroniczne - 97%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - kolizje techniczne - 98%,
- przygotowanie wstępnego projektu budowlanego - koncepcja systemu zarzadzania ruchem - 96%,
- przygotowanie dokumentacji projektowej stacji pogodowych z systemem wizyjnym - 98%,
- przygotowanie dokumentacji projektowej wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń MLC - 97%,
- zatwierdzenie przez IK wstępnego projektu budowlanego - 98%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu - 60%,
- przygotowanie projektu budowlanego - projekty architektoniczno-budowlane - 20%,
- przygotowanie projektu budowlanego - branża drogowa - 55%,
- przygotowanie projektu budowlanego - obiekty inżynierskie - 65%,
- przygotowanie projektu budowlanego - kanalizacja deszczowa - 35%,
- przygotowanie projektu budowlanego - wod-kan i gaz - 45%,
- przygotowanie projektu budowlanego - sieć elektroenergetyczna - 30%,
- przygotowanie projektu budowlanego - inwertaryzacja zieleni i plan wyrębu - 80%,
- opracowanie mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości - 60%,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia i ustalenia pozostałych granic pasa drogowego - 50%.