Wykonawca Robót Budowlanych prowadził prace związane były z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.
 
W okresie sprawozdawczym kontynuowano m.in. prace w zakresie:
- pozyskanie warunków na przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - 90%,
- wstępny projekt budowlany układu drogowego - 65%,
- wykonanie urządzeń wodnych - 40%,
- raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - 35%,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych - 99%.