Na zadaniu S5 odcinek 6 Inżynier wydał w dniu 5 października 2021 roku Świadectwo Przejęcia w trybie skl 10.1 WK uznając zasadnicze zakończenie robót na dzień 2 września 2021 roku.
Od dnia 2 września 2021 roku zgodnie z Warunkami Umowy trwa Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, zamiennie zwany także jako Odpowiedzialność za Wady, polegający między innymi na przeglądzie budowy i stwierdzaniu wystąpienia nowych wad/usterek, jak i uznawaniu ich usunięcia w odniesieniu do stwierdzonych uprzednio, jak i do tych które wystąpiły po dacie 3 września 2021 roku.
Wykonawca na koniec sierpnia 2022 roku usunął 96 % wad i usterek wskazanych w Świadectwie Przejęcia.
Do końca września br. Wykonawca, przy braku jakichkolwiek niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności winien dokonać usunięcia większości, lub nawet całości usterek/wad wskazanych w Świadectwie Przejęcia oraz stwierdzonych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.
Na dzień 31 sierpnia 2022 roku nie stwierdza opóźnień w usuwaniu wad/usterek stwierdzonych w wydanym Świadectwie Przejęcia oraz w okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.
Stan zaawansowania finansowego na dzień 31 sierpnia br. zgodnie z wydanym Przejściowym Świadectwem Przejęcia wynosi 307 802 443,75 zł netto.