Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: wykonanie nasypów, poprawa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Ściek trójkątny, warstwa wiążąca AC16W, warstwa podbudowy AC22P, roboty przygoowawcze pod wykonanie objazdów, wykonanie oznakowania poziomego, oczyszczenie i skropienie KŁSM 0/31,5, ułożenie warstwy podbudowy bitumicznej AC WMS, obrzeża betonowe, podbudowa zasadnicza z kruszywa, nawierzchnia z kostki kamiennej, urządzenia zabezpieczające ruch pieszy, podbudowa z kruszywa łamanego, wycinka drzew i krzaków, yykonanie objazdu tymczasowego, wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2, wbijanie barier energochłonnych, oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążaca, oczyszczenie i skropienie pod warstwę podbudowy, oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążaca, wykonanie warstwy GWN, wykonanie przejazdu tymczasowego, wykonanie barier stalowych energochłonych.

W branży mostowej Wykonawca prowadzi prace na obiektach: WS5-14 i WD5-15

 

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje prace nad oświetleniem dorogowym oraz kanalizacją.