Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie pali, Montaż barier drogowych, Wymiana gruntu, profilowanie i zagęszczanie poboczy, Profilowanie skarpy, Roboty brukarskie, Stabilizacja, Humusowanie skarp i rowów, Warstwa wiążąca, Roboty ziemne - wykonywanie nasypu, Warstwa wiążąca, Krawężnik betonowy 20x30, Układanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (II warstwa), Roboty ziemne - wykonywanie podbudowy pomocniczej C1.5/2
 
 
W branży mostowej Wykonawca prowadzi prace na obiektach: WD5-6 - Wykonanie umocnienia stożków skarpowych płytami ażurowymi, MS5-7 - Montaż balustrady przy schodach skarpowych, WD5-8 - Wykonanie drenażu na ustroju nośnym, MS5-9a - Montaż balustrady przy schodach skarpowych, WD5-10 - Wykonanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, MS5-11 - Zbrojenie fundamentu podpory P2, MD5-11 - Betonowanie fundamentu P1, MD5-11a - Wykonanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, PG5-12 - Montaż balustrady przy schodach skarpowych, PZM 10+650 - Wykonanie zasypki obiektu
 
 
Roboty branżowe: Drenaż w pasie dzielącym S5 - km 3+280 - km 3+360, km 13+243 - km 13+300, km 15+972 - km 16+070, km 17+300 - km 17+400, Kanalizacja deszczowa: odcinek od D1.16 do D1.17, wpusty: Wp1.16  - km 0+500 Kaczy Dołek, Montaż żeliwa drogowego  - Węzeł Pałuki, Regulacja studni i wpustów na OUD - OUD, Oświetlenie SO3  - wykopy pod kablową linię oświetleniową, układanie kabli, układanie bednarki wykonanie zasypki, układanie folii kablowej, zasypywanie wykopu posadowienie fundamentów oświetleniowych - Węzeł Pałuki: TGP 9+160 - 9+810, Oświetlenie SOdd1  - wykopy pod kablową linię oświetleniową, układanie kabli, układanie bednarki wykonanie zasypki, układanie folii kablowej, zasypywanie wykopu posadowienie fundamentów oświetleniowych - Węzeł Pałuki: rondo strona prawa, Oświetlenie SOdd1  - wykopy pod kablową linię oświetleniową, układanie kabli, układanie bednarki wykonanie zasypki, układanie folii kablowej, zasypywanie wykopu posadowienie fundamentów oświetleniowych - Węzeł Pałuki: droga pomiędzy rondami strona lewa