Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, montaż ogrodzeń km 0+000-1+000, profilacja i zagęszczenie Pasów Technologicznych; montaż barier stalowych: DD3, DD7, DD23; roboty ziemne związane z poszerzaniem poboczy: DD8, DD9, DD13, DD15, DD16, DD17, DD20, DD25; naprawa wymyć skarp i poboczy: DD20; naprawa punktowa uszkodzeń warstw bitumicznych na wszystkich drogach dojazdowych; Obiekt WD5-1: prace brukarskie/odtworzenie umocnienia skarpy; DK-5: wykonywanie poboczy utwardzonych, prace bitumiczne na zjazdach.

W branży mostowej Wykonawca wykonuje:

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje: wdmuchiwanie światłowodu km 0+000-9+000; pomiary ułożonych kabli (ZSR) km 1+000-9+000; kanalizacja wtórna (KT) km 16+000-19+000; montaż rur pod obiektami oraz regulacja i wyprawianie studni teletechnicznych na Węźle Szubin Południe.

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: