Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu; frezowanie nawierzchni – km 9+650-10+000, 10+850-11+400; ułożenie warstwy ścieralnej – km 9+650-10+000; 10+850-11+400, uzupełnienie ogrodzenia drogowego, naprawę wymyć, naprawę wymytych skarp i poboczy – DD9, DD11, DD15, DD16, DD20; prace brukarskie na drogach dojazdowych – DD15, DD16, DD20, roboty dokończeniowe na Pasach Technologicznych oraz prace porządkowe na placach składowych.

W robotach mostowych Wykonawca wykonuje: prace porządkowe – obiekt WD5-1, obiekt WD5-4 oraz usuwanie usterek na obiektach mostowych.

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje: prace teletechniczne: spawanie przełącznic światłowodowych oraz wykonywanie odgałęzień światłowodu do urządzeń SZR.

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: montaż automatyki do bramy wjazdowej.