Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie pali, Profilowanie skarpy, SMA, Roboty brukarskie, Profilowanie ZB4, Budowa nasypu, Układanie kostki granitowej na wyspie ronda, Roboty ziemne - wykonywanie nasypu, Roboty ziemne - wykonywanie odhumusowania, Roboty ziemne - wykonywanie wymiany gruntu, Ukłdanie krawężnika, Warstwa wiążąca, Roboty ziemne - wykonywanie profilowania nasypu, Roboty ziemne - wykonywanie wykopu rowu, Roboty ziemne - wykonywanie profilowania, Układanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (II warstwa).
W branży mostowej Wykonawca prowadzi prace na obiektach: WD5-6 - Montaż zbrojenia i deskowania murków oporowych przy stożkach, Montaż balustrad przy schodach skarpowych, WD5-8 - Montaż zbrojenia i deskowania murków oporowych przy stożkach, Montaż balustrad przy schodach skarpowych, WD5-9 - Montaż balustrad przy schodach skarpowych, WD5-10 - Wykonanie izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych, MS5-11 - Zbrojenie fundamentu podpory P2, MD5-11a - Przygotowanie powierzchni przed wykonaniem izolacjo-nawierzchni, WD5-13 - Montaż balustrad przy schodach skarpowych, WS5-14 - Montaż balustrad przy schodach skarpowych, PZM 10+650 - Betonowanie płyty dennej głowicy wylotu PZM 10+650, Wykonanie zasypki obiektu PZM 10+650.
Roboty branżowe: Drenaż w pasie dzielącym S5 - km 12+930 - km 12+950, km 13+900 - km 14+000, km 15+198 - km 15+282, km 15+300 - km 15+400, km 18+000 - km 18+100, Kanalizacja deszczowa: wpusty WpD1.20 i Wp.D1.21 - S5 km 0+450, Oświetlenie SO3  - wykopy pod kablową linię oświetleniową, posadowienie fundamentów oświetleniowych - Węzeł Pałuki: Łącznica L01P i L03P, TGP 9+9160 - 9+280