Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej prowadzone sa prace z zakresu: wykop pod konstrukcję jezdni, umocnienie skarp i dna rowu warstwą humusu gr. 15cm, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), wykop pod konstrukcję jezdni, zasypywanie rowu, wykonywanie stabilizacji, wykonywanie nasypu, profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego w wykopie, wykop pod konstrukcję jezdni, profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego w wykopie, wykonywanie podbudowy w środku ronda, układanie kostki brukowej na wyspoch ronda, profilowanie podbudowy z KŁSM - poprawki, wykonywanie stożków, naprawa skarp po wymyciach, wykonanie ulepszenia podłoża, układanie krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej z oporem, układanie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej, roboty ziemne - wykonywanie wykopu rowu, przyjmowanie materiału z kopalni Wielki Sosnowiec (GWN), roboty ziemne - profilowanie i zagęszczanie podłoża, układanie podbudowy bitumicznej WMS, profilowanie i zagęszczenie GWN, wykonywanie podbudowy w środku ronda, układanie pierścienia ronda z krawężników kamiennych, utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, podbudowa z betonu asfaltowego WMS, układanie kostki granitowej w pierścieniu ronda, wykonanie ulepszenia podłoża, 

 

W branży mostowej Wykonawca prowadzi prace na obiektach: WD5-8 - Profilowanie stożków, WD5-10 - Montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych, Betonowanie płyt przejściowych, Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami, Montaż urządzeń dylatacyjnych, Demontaż deskowania płyt przejściowych, MD5-11b - Montaż zbrojenia gzymsów, Montaż ścianek szczelnych, Betonowanie gzymsów, MD5-11a - Montaż dylatacji, PG5-12 - Montaz ścieków skarpowych, WS5-14 - Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej.

 
Roboty branżowe: Układanie rur kanalizcji kanału tehnologicznego, Przewóz piasku na podsypkę i obsypkę kabli zasilń SZR