Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace związane z robotami przygotowawczymim pod elementy betonowe / poprawienie i dokończenie Korytek Krakowskich / naprawa skarp, warstwa ścieralna SMA, roboty porządkowe na terenie budowy / poprawienie elementów brukarskich / SPOINOWANIE, ściek drogowy "trójkątny" na ławie bet. C12/15 z oporem, podbudowa z betonu afaltowego AC22P, montaż wełny i membrany na dachu budynku socjalnego 

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach OUD Wąsosz oraz na WD5-8, MS5-9a, WD5-9, WD5-10, WD5-13 i przepusty 1+821, 1+864, 3+282 z zakresu: przygotowanie nisz dylatacyjnych do montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych, zbrojenie i deskowanie gzymsów na podporze P3, skarpowanie stożków - jezdnia lewa, montaż podestów pod układanie desek gzymsowych, montaż zbrojenia i deskowania ścianek zaplecznych, oczyszczanie belek typu "T", wykonanie wykopu pod przepust - jezdnia prawa, deskowanie głowicy przepustu,  . Trwają również prace związane z budową melioracji oraz kanalizacji deszczowej.