Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie pali, profilowanie skarpy, wymiana gruntu, układanie podbudowy WMS, układanie warstwy wiążącej 16W, ustawanie obrzeży betonowych, profilowanie podbudowy z KŁSM 0/31,5, układanie kostki brukowej na chodnikach, układanie kostki granitowej na wyspie ronda, roboty ziemne - wykonywanie profilowanie KŁSM, układanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (II warstwa), roboty ziemne - wykonywanie nasypu, roboty ziemne - wykonywanie nasypu, układanie krawężnika betonowego, roboty ziemne - wykonywanie nasypu i profilowanie, roboty ziemne - wykonywanie profilowania  stożków, roboty ziemne - wykonywanie zahumusowania stożków.
 
W branży mostowej Wykonawca prowadzi prace na obiektach: MS5-7 - kosmetyka betonów, MS5-9a - kosmetyka betonów, WD5-10 - montaż kotew barier ochronnych, PS5-12b - humusowanie stożków, PZM 10+650 - wymiana uszkodzonej części przepustu, montaż "parasola" z geowłókniny, zbrojenie głowicy wylotu i płyty zespalającej
 
Roboty branżowe: drenaż w pasie dzielącym S5 - km 8+275 - km 8+375, km 10+020 - km 10+120, km 12+338 - km 12+478, km 18+480 - km 18+580, kanalizacja deszczowa: WpDSL2, WpD135 - km 16+700, kanał D1.19 - D1.20 - km 0+500 kaczy dołek, Oświetlenie SOdd1  - wykop, ułożenie linii kablowej, ułożenie bednarki, zasypanie, ułożenie folii kablowej , zabudowa fundamentów, zagęszczenie - Węzeł Pałuki: rondo prawe, rondo lewe, DP 1940C, Oświetlenie SO2 - Zabudowa fundamentów , zagęszczenie - Węzeł Szubin Południe TGP km 4+470 - 4+970