Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, naprawa i poszerzanie poboczy; uzupełnienie ogrodzenia; montaż bram i furtek; montaż barier stalowych – DD3, DD7, DD13; naprawę wymyć skarp i poboczy – DD9; odkuwanie po frezowaniu – obiekt WD5-1; odkuwanie istniejącego obruku na przyczółkach – obiekt WD5-1 oraz prace porządkowe na placach składowych

W robotach mostowych Wykonawca wykonuje: warstwę ścieralną – Obiekt WD5-1, WD5-4 oraz usuwanie usterek na obiektach inżynierskich i przepustach

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje: prace teletechniczne: spawanie przełącznic światłowodowych; wyprawianie i regulację studni teletechnicznych; przestawianie latarni – Węzeł Szubin Południe oraz wdmuchiwania światłowodu – km 14+000-19+000

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: brak.