Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem: podbudowy - podbudowa zasadnicza z KŁSM, montażem barier, montażem słupów pod ekrany - odcienk E6, montażem barier stalowych, betonowaniem głowic - odcinek E6, montażem barier stalowych, demontażem szalunków po betonowaniu głowic - odcinek E6, 

Natomiast w branży mostowej prowadzone sa prace z zakresu: przygotowania do wykonania warstwy wiążącej z asfaltu lanego, demontażu podestów BHP, wykonywania warstwy wiążącej z asfaltu lanego, prac porządkowych, spoinowaniem korytka ściekowego, pracami zabezpieczającymi.