Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie pali, Montaż barier drogowych, Humusowanie skarp i rowów, Profilowanie i zagęszczanie poboczy, Profilowanie skarpy, Roboty brukarskie, Wykonanie wykopu, Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z KŁSM 0/31,5, Układanie korytka ściekowe, Układanie i zagęszczanie SMA, Warstwa wiążąca, Roboty ziemne - wykonywanie wymianygruntu, Układanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (II warstwa), Roboty ziemne - wykonywanie profilowania nasypu, Roboty ziemne - wykonywanie plantowania terenów płaskich, Roboty ziemne - wykonywanie humusowania stożków, Roboty ziemne - wykonywanie podbudowy pomocniczej C1.5/2, Obrzeża betownowe, Podbudowa bitumiczna.
 
W branży mostowej Wykonawca prowadzi prace na obiektach: WS5-2 - Wymiana dylatacji bitumicznej, WD5-6 - Wykonanie umocnienia stożków skarpowych płytami ażurowymi, WD5-8 - Wykonanie umocnienia stożków skarpowych płytami ażurowymi, WD5-9 - Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia atykrozyjnego, WD5-10 - Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia atykrozyjnego, MS5-11 - Betonownie korpusu przyczółka P2, MD5-11a - Montaż barier ochronnych, WD5-15 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchni gzymsów i kapach
 
Roboty branżowe: Drenaż w pasie dzielącym S5 - km 1+400 - km 1+500, km 2+600 - km 2+700, km 9+400 - km 9+440, km 14+550 - km 14+600, Kanalizacja deszczowa: odcinek D1.9 - D1.10 oraz wpusty: Wp1.9, Wp1.10 - Kaczy Dołek, Regulacja żeliwa drogowego - km 1+000 - 9+000, Oświetlenie SO2  - wykopy pod kablową linię oświetleniową, układanie kabli, układanie bednarki wykonanie zasypki, układanie folii kablowej, zasypywanie wykopu, zagęszczenia - Węzeł Szubin Południe: łącznice L01P, L03P, L05P, Kanał technologiczny / Zasilania SZR - wykop, układanie kanalizacji KT, zasypanie wykopu - Pas Technologiczny TGL 12+412 - 11+600