Aktualnie Wykonawca odcinka 6 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: roboty utrzymaniowe oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu; usuwanie przerw w ogrodzeniu drogowym; uzupełnienie oznakowania poziomego grubowarstwowego – DD15, DD16, DD19, DD20; lokalne poprawy wymyć skarp i profilowanie poboczy – DD16, DD19, DD20; wykonanie poszerzenie pobocza przy zjeździe – DD18 km 1+813,40; koszenie traw na terenach płaskich i rowach przy drogach dojazdowych oraz ogólne prace porządkowe.

W robotach mostowych Wykonawca wykonuje: oznakowanie poziomowe grubowarstwowe – obiekt WD5-1 oraz obiekt WD5-4.

W robotach branżowych Wykonawca wykonuje: prace teletechniczne: spawanie odejść światłowodu do urządzeń SZR oraz pomiary kabla światłowodowego.

Roboty konstrukcyjno-budowlane prowadzone na OUD Wąsosz: montaż przełącznicy światłowodowej w budynku oraz montaż masztu CB.